شرکت سپید یاس فراز ، با بهره مندی از تجهیزات کامل و به روز و پرسنل مجرب و متخصص به صورت شبانه روز در حال کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول می باشد.

و همچنین بر روی تمام سنگ نمک های ورودی از معادن تست های کلسیم و منیزیم و خلوص انجام شده و از سنگهای با کیفیت در پروسه تولید استفاده می شود.

تمام مراحل تولید قدم به قدم به لحاظ پی اچ و غلظت و وجود میزان ناخالصیها و … کنترل شده تا از کیفیت و ایمنی آن اطمینان حاصل گردد.

در مرحله تزریق ید، نمک یددار شده به کرات در شبانه روز آزمایش می شود تا از میزان مناسب ید و ایمنی و سلامت محصول  اطمینان حاصل نمائیم.

در نهایت میزان ید، ناخالصی، نامحلولها، پی اچ، کلسیم و منیزیم و سولفات و رطوبت و خاکستر محصول نهائی در آزمایشگاه چک می شود

حتی فلزات سنگین محصول نهائی نیز توسط آزمایشگاه های معتبر اداره استاندارد کنترل می شود تا از عدم آلودگی محصول اطمینان حاصل گردد.

همچنین با بهره مندی از استانداردهای بین المللی ISO 22000  و ISO 9001 همگام با استانداردهای مقبول جهانی پروسه کنترل کیفیت و ایمنی محصول را به انجام می رساند.

این شرکت فراتر از استانداردهای ملی و بین المللی با کنترل میزان گرد و دانه بندی محصول نهائی جهت کسب رضایت مشتریان اقدام نموده ، و با این اعتقاد که ” مشتریان فرشتگان روزی رسان هستند” همواره در تلاش است با کسب اعتماد و رضایت بیشتر این عزیزان ادامه مسیر دهد.

سلامت و ماندگار باشید

Sepid Yas Faraz Company, with the benefit of complete and up-to-date equipment and experienced and Skilled personnel, is controlling the quality of raw materials and products around the clock.

Also, calcium, magnesium and purity tests are performed on all incoming rock salts from the mines, and quality stones are used in the production process.

All stages of production are controlled step by step in terms of pH and concentration and the presence of impurities, etc. to ensure its quality and safety.

During the iodine injection phase, iodized salt is tested repeatedly around the clock to ensure proper iodine levels and product safety and health.

Finally, the amount of iodine, impurities, insoluble, pH, calcium and magnesium, sulfate, moisture and ash of the final product are checked in the laboratory.

Even the heavy metals of the final product are controlled by reputable standards laboratories of the standard office to ensure that the product is not contaminated.

Also, by benefiting from the international standards of ISO 22000 and ISO 9001 in accordance with the accepted international standards, it performs the process of quality control and product safety.

The company has acted beyond national and international standards by controlling the amount of roundness and granulation of the final product to obtain customer satisfaction, and with the belief that “customers are the angels of sustenance” is always trying to gain more trust and satisfaction of these loved ones.

Be healthy and well